De væsentligste aktører i forhold til at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i denne indsatsplan er Ballerup Kommune, Egedal Kommune, de berørte vandforsyninger, Region Hovedstaden samt landmænd og private grundejere inden for indsatsplanområdet.
Kommunernes rolle er at sikre at indsatsplanernes mål og retningslinjer følges, via den lovpligtige behandling af godkendelser, tilsyn og anden relevant miljøsagsbehandling. Indsatsplanerne er bindende for kommunens administration.
De berørte vandforsyningers rolle er at sikre det grundvand, de indvinder til drikkevand. De skal sikre at de indsatser der kommer til at gælde for det enkelte vandværk bliver gennemført, og det enkelte vandværk skal kun udføre indsatser indenfor eget indvindingsopland. Nogen af indsatserne kan udføres i samarbejde med andre aktører.

Vandforsyningerne bør arbejde på at de planlagte indsatser gennemføres  for den enkelte vandforsyning.

Vandforsyningerne, bør i samarbejde med de lodsejere, der ejer jord indenfor vandforsyningernes BNBO, arbejde på at opnå frivillige aftaler om at stoppe brug af pesticider, der hvor det er vurderet at være relevant.

Region Hovedstadens rolle er at kortlægge forurenede og muligt forurenede lokaliteter samt forhindre at en eventuel forurening spredes. Regionen prioriterer oprydningen af forurenede grunde, så de grunde hvor drikkevandsinteresserne er størst prioriteres højest.
Private grundejere bør overveje nødvendigheden af brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt og lign., og i stedet sikre at bekæmpelsen sker uden risiko for forurening af grundvandet. Kommuner og vandforsyninger kan sætte fokus på at mindske privat brug af pesticider, via kampagner eller lignende tiltag.

Del: