Kilde III indvinder fra Bryozokalken. Kortlægningen/2/ har vist, at det primære grundvandsmagasin i indvindingsoplandet har nogen til stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi tykkelsen af det beskyttende lerlag over kalkmagasinet er begrænset. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat er fastsat i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

Størstedelen af Kilde IIIs indvindingsopland ligger indenfor et området afgrænset som et NFI-område og IO i kortlægningen /2/.

Arealerne ved Kilde III er primært by med parker og rekreative arealer, samt landbrug og skov.

Arealanv Kildeiii

Del: