Staten udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor områderne i stor grad er udpeget på baggrund af tilstedeværelsen af vandindvinding. Inden for OSD områderne er staten forpligtet til at udarbejde en kortlægning af grundvandsressourcen, og i den forbindelse udpeges der særligt følsomme indvindingsområder – på Sjælland udpeges disse primært ift. nitrat – hvorfor områderne kaldes nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Inden for de følsomme indvindingsområder kortlægges det, hvor sårbar grundvandsressourcen er i forhold til nedsivende forurening. Dette vurderes primært i forhold til hvor tykt et lerlag der ligger oven på den grundvandsressource der udnyttes. Hvis der ikke er så meget beskyttelse over grundvandsressourcen udpeges der indsatsområder (IO).
Det er indenfor IO, at kommunen er forpligtet til at udarbejde indsatsplaner. Derudover kan kommunen vælge at udarbejde indsatsplaner i andre områder, hvor der er brug for en yderligere beskyttelse af grundvandsressourcen, eks. inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

I henhold til Vandforsyningslovens § 13 skal der udarbejdes en indsatsplan for de af Staten udpegede indsatsområder (IO) (LBK nr. 118 af 22. februar 2018), og derudover kan kommunen jf. § 13a vælge at udarbejde en indsatsplan for et større område, hvis de udpegede indsatsområder ikke er tilstrækkelige til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.
Lovgivningsmæssige krav til indsatsplanen fremgår af ”Bekendtgørelse om indsatsplaner” (BEK nr. 912 af 27. juni 2016).
I henhold til §2 i bekendtgørelsen om indsatsplaner skal en indsatsplan indeholde følgende:

  1. et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen,
  2. en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,
  3. en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,
  4. en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen,
  5. en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder, samt
  6. en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan og de enkelte foranstaltninger og indsatser.
Del: