Boringsnære beskyttelsesområder er ekstra sårbare overfor forurening, fordi området er defineret som arealet af det opland i magasinet, hvor vandet strømmer til en boring ved en given indvinding indenfor et år. Det er derfor svært at nå at reagere og afværge en forurening af ressourcen indenfor dette område, og der skal handles hurtigt i tilfælde af der sker et uheld.

I henhold til bekendtgørelsen om kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, gælder der nogle generelle regler for BNBO. I bekendtgørelsen er det bestemt, at der inden for boringsnære beskyttelsesområder, ikke må udlægges nye arealer til formål, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Inden for BNBO må der ikke etableres nye vaskepladser for sprøjteudstyr, i henhold til vaskepladsbekendtgørelsen.

Inden for BNBO må der i Egedal og Ballerup Kommuner ikke udbringes spildevandsslam eller etableres ATES-anlæg og vertikale jordvarmeanlæg, med mindre det kan godtgøres, at det ikke vil medføre risiko for grundvandsressourcen eller tilsidesætte miljømæssige hensyn.

I henhold til Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-22 samt bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, skal kommunerne senest i oktober 2022, risikovurdere alle BNBO. Kommunerne skal vurdere behovet for at beskytte arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med henblik på at igangsætte nødvendige indsatser. Såfremt der vurderes at være et behov for beskyttelse, skal kommuner og vandforsyninger forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere, om pesticidfri drift på arealer inden for BNBO. Se endvidere beskrivelse af indsatsen i denne Indsatsplan; Risikovurdering og dyrkningsaftaler i BNBO. Egedal Kommune har risikovurderet vandforsyninger beliggende i indsatsplanområdet for Smørum-Ballerup Indsatsplan, mens Ballerup Kommune ikke foretager vurderingen som en del af denne indsatsplan.

25 meter Beskyttelseszone

Omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone. Inden for denne zone må der ikke anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

Del: