Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til kildepladsens boringer beregnet. Arealanvendelse inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse Areal i ha
Landbrug 238,3
Natur 62,4
Skov 22,7
Befæstet areal 43,0
Sø og vandløb 5,0
Øvrigt 0,1
Total areal af området 371,5

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Hove Kildeplads’ IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 39,4 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 50,3 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Hove Kildeplads 371,5 39,4 Ja

 

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Ctzoom Hoveklp

Figur 1 Kort over Hove Kildeplads – BNBO samt IO inden for det grundvandsdannende opland til kildepladsen. Der er beregnet nitratudvaskning i de viste områder.

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring. Endvidere indvindes der ikke vand fra kildepladsen. Eventuelle indsatser skal derfor afvente en afklaring omkring renovering af kildepladsen, samt en genberegning af oplande og boringsnært beskyttelsesområde.

Del: