Generelt er der en stor grundvandsdannelse i Smørum-Ballerup indsatsplanområdet, trods en forholdsvis stor befæstelsesgrad i Ballerup, og der sker en udstrømning af vand til de omkringliggende kortlægningsområder. I den nordvestlige del af indsatsplanområdet, sker der ingen grundvandsdannelse til kalken, på grund af stor afdræning fra sandmagasinerne til vandløb.
I indsatsplanområdet ses det generelt, at vandet strømmer ud af indsatsplanområdet med undtagelse af et lille område i det nordøstlige hjørne. Flere steder ses det, at strømningen påvirkes af indvindingen til nogle af de store kildepladser.
De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er udlagt, hvor der er nogen til stor grundvandsdannelse.

Grundvandets sårbarhed 

Den samlede lertykkelse over et grundvandsmagasin har stor betydning for grundvandsbeskyttelsen, fordi den kemiske omsætning af nitrat og andre forurenende stoffer sker væsentligt mere effektivt i ler end sand. Den akkumulerede lertykkelse over kalkmagasinet er i størstedelen af indsatsplanområdet mindre end 15 m, men i den nordlige del af indsatsplanområdet bl.a. nord for Smørumnedre er lerdækket over 15 m.
Det tynde lerdække i det meste af området medfører bl.a. en begrænset omsætning af nitrat, og indsatsplanområdet kommer til at fremstå med nogen/stor nitratsårbarhed. Vandkvalitet i kalken er kendetegnet ved en reduceret vandtype med forhøjet sulfatindhold og et stigende kloridindhold. Der er ikke fund af nitrat større end 25 mg/l, hvilket sandsynligvis kan henføres til en lav nitratbelastning, da der ikke er landbrug.
Størstedelen af indsatsplanområdet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland (NFI), med undtagelse af områderne hvor lerdækket over 15 m. Størstedelen af NFI er udpeget som indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat.

 

Del: