Hove Vandværk indvinder fra Bryozokalken.
Dele af indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland ligger udenfor indsatsplanområdet og i Roskilde Kommune, og går ind i grundvandskortlægningen i Værebro Kortlægningsområde. Værebro Kortlægningen bliver erstattet af en opdateret kortlægning, som Miljøstyrelsen udarbejder.

Der er i denne indsatsplan lavet nitratberegninger også for de dele af oplandet, som ligger uden for indsatsplanområdet. Der er dog forskellige forhold, der inden for en kort årrække forventes at få betydning for boringens placering og oplande til boringen. Dette har betydning for relevansen af at udføre indsatser på nuværende tidspunkt.

Hove Vandværk ligger nær Hove Kildeplads, og den fremtidige indvinding på kildepladsen, kan have stor betydning for vandværkets indvindings- og grundvandsdannende opland. Når kildepladsens indvinding kendes skal det vurderes, om der skal beregnes nye oplande for Hove Vandværk.

Vandværkets boring ligger desuden placeret i traceet for den kommende Frederikssundsmotorvej. Det er uvist hvad der skal ske med indvindingen ved anlæggelse af motorvejen, samt hvor en mulig ny indvindingsboring kan placeres. Der for vurderes det ikke, at der kan igangsættes langsigtede indsatser på nuværende tidspunkt.

Kortlægningen for Smørum-Ballerup /2/ har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af det nuværende indvindingsopland har nogen til stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi tykkelsen af det beskyttende lerlag over kalkmagasinet er begrænset. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Usikkerheden omkring boringens fremtid og opland betyder dog, at indsats mod nitrat ikke kan igangsættes.

Hele den del af Hove Vandværks grundvandsdannende opland og indvindingsopland som er indenfor indsatsplanområdet er beliggende inden for et område afgrænset som et nyt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) i kortlægningen /2/.

Arealerne omkring Hove Vandværk består af by og ekstensivt landbrug. Indvindingsoplandet forsætter mod syd, hvor der primært er ekstensiv og intensiv landbrug.
Kort over arealanvendelse fremgår herunder.

Arealanv Hove Vv

Del: