Niveauet for nitratudvaskning fra rodzonen indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring, er beregnet med CT zoom, som et gennemsnit over 2010-2017. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse Areal i ha
Landbrug 47,8
Natur 2,1
Befæstet 1,7
Sø og vandløb 0,2
Øvrigt 0,0
Total areal for området 51,8

 

 Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Hove Vandværks del af IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 54,0 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 56,8 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Hove Vandværk 51,8 54,0 Nej

 

Tabellen viser resultat af beregning af nitratudvaskning fra rodzonen. 

De landbrugsarealer, der bidrager til nitratudvaskningen i 2017, fremgår af nedenstående figur:

Ctzoom Hove Vv

Figur: Kort over Hove Vandværk – BNBO samt IO inden for det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Der er beregnet nitratudvaskning i de viste områder.

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området ikke opfylder indsatsplanens målsætning 2 for nitratudvaskning, på 50 mg NO3/liter, bør der på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring. Den beskrevne uafklarede situation omkring boringens og oplandenes fremtidige beliggenhed, betyder dog at en indsats omkring nitratudvaskningen bør afvente. Kommunen skal vurdere nitratbelastning når afklaring omkring boringen foreligger. Såfremt det viser sig at være nødvendigt, kan kommunen igangsætte nødvendige indsatser, i form af dyrkningsrestriktioner for nitrat, eller andre indsatser rettet mod nitratbelastning.

Del: