I indsatsplanområdet består den kvartære geologi af tre sandlag med varierende tykkelse af moræneler mellem sandmagasinerne. I hovedparten af området findes ét eller flere lerlag, der udgør den vigtigste beskyttelse af grundvandsmagasinet i kalken. Tykkelsen af lerdækket over kalken varierer meget inden for området. I den nordlige del af området er lerdækket generelt 10-50 m tykt, mens det i den sydlige del er meget tyndere og varierer mellem 0 og 15 m.I store dele af indsatsplanområdet ligger kalken generelt højt og træffes i kote 10-0 m, men mod nordvest findes Søndersødalens sydlige grænse, og her falder kalkoverfladen ned til kote -40 m. 

Kort over lerlagstykkelse i området ses her, fra Grundvandskortlægningen /2/:

Lerdaeklag Over Kalk

Del: