I kortlægningen /2/ er der optegnet to geologisk profil af Kilde IIIs opland - fra sydvest mod nordøst og fra nord mod syd. Derudover er der tegnet et profil af det der tidligere blev betegnet som boringernes kildeplads (fra sydvest mod nordøst). På profilerne er indvindingsboringerne og de geologiske lag vist (se figur).

Beskrivelse Af Geologi Og Magasin (1)

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Kilde III er mellem 11,5 og 12,5 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Kilde III er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør mellem 11,2 og 15 meter. Det ses af profilet at sand 2 i størstedelen af indvindingsoplandet ligger direkte ovenpå bryozokalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner.

Kilde III indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en sulfat koncentration på mellem 60 og 130 mg/l og uden registreret indhold af nitrat. Der er gjort fund af nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) i seneste analyser i  indvindingsboringen med DGU nr. 200.4965 og i afværgeboringen med DGU nr. 200.4716. I boring med DGU nr. 200.4964 viste seneste analyse en koncentration af BAM under grænseværdien.  I de resterende tre indvindingsboringer er der i tidligere analyser påvist BAM.

I den seneste analyse for indvindingsboring DGU nr. 200.4965 er der gjort fund under grænseværdien af aromatiske kulbrinter og olie stoffer, samt klorede forbindelser.

Siden kortlægningen blev afsluttet blev der fortsat fundet BAM i indvindingsboringerne 200.4964 og 200.4965. Derudover er der fundet N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i fire af de fem indvindingsboringer, kun 200.4715 er uden påvisning af pesticider efter kortlægningen.

Vandbehandlingen af vandet fra Kilde III sker på HOFORs Værket ved Islevbro, der ligger i Rødovre Kommune.

Del: