Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse Areal i ha
Landbrug 15,0
Natur 10,1
Skov 6,5
Befæstet 5,8
Sø og vandløb 0,0
Total areal 37,3


 

 

 

 

 

 


Tabel 2: Arealfordeling i oplandet med beregning af nitratudvaskning

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Smørumovre Vandværks IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 28,5 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 44,0 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l Målsætning 2 for nitrat opfyldt
Smørumovre 37,3 28,5 Ja

 

 

For Smørumovre vandværk er der er gennemsnitlig udvaskning af nitrat fra rodzonen på 28,5 mg/l, for årene 2010-17. Udvaskningen er beregnet for arealer, som fremgår af nedenstående figur. 

De landbrugsarealer i det grundvandsdannende opland, der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Ctzoom Smorumovre

 

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området opfylder indsatsplanens målsætning 2 for nitratudvaskning, på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

Del: