Det samlede indsatsprogram er en oversigt over indsatser med angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen, eventuelle andre aktører (vandforsyninger, Region Hovedstaden eller nabokommuner) og forventet tidshorisont for indsatsen. Indsatserne varetages som hovedregel af kommunens miljøafdeling, men en del udføres af eller i samarbejde med vandforsyninger, Region Hovedstaden og nabokommuner. Indsatserne består således blandt andet af kampagner, egne undersøgelser og samarbejdsprojekter.

Oversigt over samtlige indsatser indenfor indsatsplanområdet Smørum-Ballerup:

 Indsats Ansvar  Indsats er relevant på nuværende tidspunkt  Indsats kan blive relevant på senere tidspunkt 
Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen  

Ballerup Vandværk Lautrup Vandværk Måløv Vandværk Måløvhøj Vandværk Pilegården Vandværk Smørumovre Vandværk Kilde III Kilde VI Kilde XI

 
Beregning nitratudvaskning fra rodzonen og vurdering af behov for beskyttelse Kommune  Hove Vandværk Hove Overdrev Vandværk Hove Kildeplads   
Pumpestrategi, jævn oppumpning  Vandforsyning  Alle vandforsyninger   
Ekstra overvågning for relevante parametre i drikkevandskontrolprogrammet.  Kommune, vandforsyning Ballerup Vandværk Lautrup Vandværk  Måløv Vandværk  Pilegården Vandværk Hove Vandværk Hove Overdrev Vandværk  
Overvågning af grundvandskvaliteten i indvindingsboringerne. Vandforsyning  Måløvhøj Vandværk   
Pejling af boring, hvert år i oktober  Vandforsyning 

Ballerup Vandværk
Kilde III
Kilde VI
Kilde XI
Lautrup Vandværk
Måløv Vandværk
Måløvhøj Vandværk
Pilegården Vandværk
Hove Kildeplads
Smørumovre Vandværk

Hove Vandværk 

 
Tætning af boring  Vandforsyning     Hove Vandværk
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde  Kommune, vandsamarbejder  Alle vandforsyninger   
Regional pesticidoplysnings- kampagne rette mod haveejere. Kommune, vandforsyning 

Ballerup Vandværk
Lautrup Vandværk
Måløv Vandværk
Pilegården Vandværk

Hove Vandværk

Hove Overdrev Vandværk

Smørumovre Vandværk

Måløvhøj Vandværk

Kilde III

Kilde VI

Kilde XI

Regional opsporing af gamle uopdagede punktkilder for forurening.  Kommune, vandforsyning, vandsamarbejder    Kilde III
Kilde VI
Kilde XI
Vurdering/gennemgang af afværgeanlæg. Region 

Ballerup Vandværk

Måløv Vandværk
Måløvhøj Vandværk
Pilegården Vandværk 

Kilde III
Kilde VI
Kilde XI 

 
Revurdering af forurenede lokaliteter.  Region    Hove Kildeplads 
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund.  Kommune    Alle vandforsyninger 
Risikovurdering af BNBO.  Kommune  Ballerup Vandværk
Kilde III
Kilde VI
Kilde XI
Lautrup Vandværk
Måløv Vandværk
Måløvhøj Vandværk
Pilegården Vandværk
Hove Vandværk
Hove Kildeplads
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO Kommune, vandforsyning  Smørumovre Vandværk   Kilde III
Kilde VI
Kilde XI
Pilegården Vandværk
Hove Vandværk
Hove Kildeplads 
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i grundvandsdannende opland (både med og uden § 26 a forbud som opfølgning)  Vandforsyning    Kilde III
Kilde VI
Kilde XI
Hove Kildeplads 
Beregning af nyt IO Kommune, Miljøstyrelsen  Måløv Vandværk
Måløvhøj Vandværk
Pilegården Vandværk 
 
Genberegning af grundvandsdannende opland, indvindingsopland og/eller BNBO.  Kommune, Miljøstyrelse  Smørumovre Vandværk

Hove Vandværk

Hove Kildeplads 

Ensretning af indsatser Kommune, nabokommuner Kilde III
Kilde VI
Kilde XI 
 

 

Vandforsyningerne har forskellig sårbarhed, udfordringer og forskellige muligheder for indsatser afhængig af arealanvendelse, og derfor er der også forskel på hvilke indsatser der er angivet for de enkelte vandforsyninger.

Status for relevante indsatser for vandforsyningerne vurderes løbende, og der foretages en prioritering af hvilke indsatser kommunen vil arbejde med i det kommende år. Den foreløbige tidsplan for hver indsats fremgår af oversigten med indsatser. Tidsplanen har en vis fleksibilitet hen over planperioden for at imødekomme, at der kan ske ændringer i prioriteringerne på grund af nye lovgivningsmæssige muligheder og ny viden.

Del: