Kildepladsen har 4 aktive indvindingsboringer:

  • DGU nr. 200.3870
  • DGU nr. 200.3871
  • DGU nr. 200.4915
  • DGU nr. 200.4916

Boringerne er lokaliseret i den vestlige del af Ballerup, to på den nordlige side af Ågerupvej ved Råmosen og to på den sydlige side af Ågerupvej langs Morgenfruestien. Den nordligste boring fungerer også som kompensationsboring.

Boringerne er tilknyttet et anlæg med tilladelse til at indvinde 975.000 m3/år for perioden 29. november 2016 - 30. november 2046.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Kilde XIs boringer fremgår af de følgende afsnit.

Beskrivelse af indsatser

Indsats Beskrivelse  Udførelse  Tidsramme
Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Ved nye data vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne. Kommune Årligt
Risikovurdering af BNBO Der skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider.   Kommune  2020-22
Dyrkningsaftaler i BNBO på baggrund af risikovurdering Såfremt den vurderede risiko er uacceptabel, skal vandforsyningen forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandforsyning og lodsejere, er kommunerne indstillet på at pålægge dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 26a mod fuld erstatning til lodsejer.   Kommune, vandforsyning  Efter risikovurdering
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.  Kommune  Ved behov
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i grundvandsdannende opland, uden anvendelse af § 26a. Vandforsyningen kan søge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i det grundvandsdannende opland.  Vandforsyning Ikke fastlagt
Regional pesticidoplysnings- kampagne rettet mod haveejere Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i kommunen. Kommune  Ikke fastlagt 
Revurdering af afværgeanlæg Vurdering af V1, V2 og afværgeanlæg. Eksisterende  afværge og/eller behov for nye indsatser. Vurdering af behov for overvågning/analyse af relevante stoffer. Region Ikke fastlagt
Pumpestrategi, jævn oppumpning Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl Vandforsyning  Løbende 
Pejling af boringer, hvert år i oktober  Kontrol med grundvandsspejl Vandforsyning  En gang årligt 
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde  Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening.  Kommune  Løbende
Regional opsporing af gamle uopdagede punktkilder  for forurening  Opsporing af uopdagede gamle forureninger.  Kommune, region, vandforsyning og vandsamarbejder  Ikke fastlagt 
Ensretning af indsatser  En del af indvindingsoplandet er beliggende Albertslund Kommune.   Kommune og nabokommune.  

 

Tabel 1. Indsatser for Kilde XI

Del: