Kommunen er forpligtet til at friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet mod etablering af virksomheder og andre evt. forurenende anlæg gælder ikke for arealer, der er udlagt i kommuneplanen til at rumme disse typer anlæg. Derudover skal kommunen friholde boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

 Der kan dog udvikles indenfor OSD og indvindingsoplande, hvis der ikke kan findes alternative placeringer i kommunen, og hvis der træffes særlige foranstaltninger for at beskytte grundvandsressourcen. Der er udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om kommunernes fysiske planlægning indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. Bekendtgørelsen og vejledningen er en del af kommunernes administrationsgrundlag for beskyttelse af grundvandsressourcen.

OSD er udpeget af staten som områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Del: