Aktiviteterne der er beskrevet nærmere er:

  • Jordvarmeanlæg
  • Planlægning i OSD
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • 25 meter beskyttelseszone
  • Sløjfning af brønde og boringer
  • Husdyrbrug og kvælstof
  • Miljøgodkendelser
  • Brug af sprøjtemidler på kommunale arealer
  • Udbringning af spildevandsslam
  • Nedsivning af overfladevand

I kommunernes sagsbehandling er der behov for et løbende fokus på, om afgørelser i medfør af den eksisterende lovgivning sikrer en opnåelse af indsatsplanens mål. Retningslinjerne skal medvirke til at sikre dette.

Del: