Region Hovedstaden har efterfølgende registreret yderligere lokaliteter og der er nu registreret 14 V2-kortlagte, ti V1-kortlagte og én V1/V2-kortlagt lokaliteter inden for indvindingsoplandet til Kilde VI (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitetstype

Trussel

Indsats

151-00045

V2

Medicinalvarefabrik

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00047

V2

Autoreparationsværksted

Jord

Ingen

151-00048

V2

Autoservice

Grundvand, Jord

Ingen

151-00074

V2

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

   

151-00082

V2

Autoreparationsværksted, autolakererier

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00083

V2

Fremstilling af plastprodukter

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-02048

V2

Villaolietank

Jord

ingen

151-05004

V1

Autoreparationsværksted, aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

Indvindingsopland

151-05019

V2

Autoreparationsværksted

 

Ingen

151-05021

V2

Tekstilindustri, maskinindustri, villaolietank

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05032

V2

Maskinindustri

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05039

V2

Bus- og S-togstrafik mv., aktiviteter med benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05043

V1

Anden virksomhed i forbindelse med trykning, fremstilling af maling, lak, trykfarver

 

Indvindingsopland

151-05052

V2

Andre trykkerier, overfladebehandling af metal, maskinindustri, reparation af maskiner til land, have og skovbrug, fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr, autoreparationsværksted

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-05055

V2

Fremstilling af maling, lak, trykfarver, fremstilling af plastprodukter, jern og metalvareindustri

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05064

V1

Autoreparationsværksted, oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05076

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05077

V1 og V2

Andre trykkerier, medicinalvarefabrikker, reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug, autoreparationsværksteder

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-05082

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05156

V2

Trykkeri, varmeforsyning

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-30081

V1

VVS-installatører og blikkenslagerforretning

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-30097

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-30107

V1

Jern- og metalvareindustri

 

Indvindingsopland

151-30137

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-30140

V1

Vognmandsvirksomhed

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

  • Kort med virksomheder med tilsyn i indvindingsoplandet.

Kilde Vis Indvindingsopland Med Profiler Kortlagte Forurenende Lokaliteter Samt NFI Omraade Og Udpeget IO

Figur fra kortlægningen/2/: Kilde VIs indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenende lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

 Ballerup Kommune har modtaget et kontrolprogram for Kilde VI fra HOFOR. Vandet der indvindes på kildepladsen behandles på Værket ved Islevbro der er beliggende i Rødovre Kommune. Det er Københavns Kommune der er myndighed for at godkende kontrolprogram. Dette sker årligt i samarbejde med aftagerkommunerne.

HOFOR har meddelt, at boringskontrollen udover det minimumsprogram der er pålagt jf. bekendtgørelsen er tilføjet analyser for mikrobiologi, oliekomponenter og chlorerede opløsningsmidler, og hvis der er yderligere kendte forureninger i indvindingsoplandet vil programmet blive suppleret med relevante stoffer. HOFOR foretager analyser af samlevandet for kildepladsen én gang om året. Kontrol af samlevandet består af boringskontrol med uorganiske sporstoffer, udvidet pesticidanalyse (72 stoffer), olieprodukter, aromater, MTBE, PAH’er, chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, Phenoler samt PFAS-forbindelser.

HOFOR har angivet i kontrolprogrammet, at der i 2017 blev foretaget halvårlige kontroller af vandet i afværgeboring DGU nr. 200.65C og samlevandet for BAM. Kilde VI skal have udført boringskontroller i 2018, og derefter vil således gå tre år før boringerne igen udtages til kontrol.

Der er etableret en afværgeboring DGU nr. 200.65C tilknyttet Kilde VI. Der analyseres for chlorerede opløsningsmidler.

Del: