Smørumovre vandværk indvinder fra Bryozokalken. Kortlægningen/2/ har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har nogen til stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi tykkelsen af det beskyttende lerlag over kalkmagasinet er begrænset. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i denne indsatsplan.
Bortset fra to meget små områder i hhv. nord og syd ligger hele Smørumovre Vandværks grundvandsdannende opland og indvindingsoplandet inden for et område afgrænset som et nyt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) i kortlægningen /2/.

Arealerne omkring Smørumovre Vandværk er primært by/spredt bebyggelse og omkring byen er marker, der dyrkes intensivt. Indvindingsoplandet forsætter mod sydøst, hvor der ligeledes er spredt bebyggelse, rekreative arealer samt både ekstensiv og intensiv landbrug.
Kort over arealanvendelse fremgår på kort: 

Arealanv Smorumovre Vv

Del: