I kortlægningen /2/ er der optegnet to geologisk profil af Kilde XI's opland - fra nordvest mod sydøst og fra vest mod øst. Derudover er der tegnet et profil af det der tidligere blev betegnet som boringernes kildeplads (fra nordvest mod sydøst). På profilerne er indvindingsboringerne og de geologiske lag vist (se figur).

Beskriveles Af Geologi Og Magasin

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Kilde XI er mellem 14,05 og 17,9 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Kilde XI er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør mellem 8,1 og 17,7 meter. Det ses af profilet at det nederste sandlag ligger i den nordvestlige del af indvindingsoplandet direkte oven på bryozokalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner.

Kilde XI indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en sulfat koncentration på mellem 80 og 94 mg/l og uden registreret indhold af nitrat. Der er gjort fund af nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) i alle indvindingsboringerne under grænseværdien. I forbindelse med kortlægningen er det konstateret at kloridkoncentrationen i indvindingsboringerne er relativt lav (30-75 mg/l), men at der ses stigende tendenser i 3 af boringerne.

Siden kortlægningen blev afsluttet ses der fortsat BAM i indvindingsboringerne og der fortages ofte analyser for indholdet. Derudover kan den stigende tendens i kloridkoncentrationen ses i alle 4 indvindingsboringer. Der er ydermere konstateret indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i alle 4 indvindingsboringer, kun i boring 200.4915 er indholdet lige under grænseværdien. I boring 200.4915 er der desuden påvist indhold af MTBE i juni 2018, stoffet er dog udtaget af kontrolprogrammet med bekendtgørelsen i 2019. Desuden er der fundet Chloridazon-Desphenyl i samlevandet i 2019.

Vandbehandlingen af vandet fra Kilde XI sker på HOFORs Værket ved Islevbro, der ligger i Rødovre Kommune.

Del: