Inden for indsatsplanområdet er der også flere små områder med beskyttet natur. Der er en stort set ligelig fordeling af områder med landbrug, boligområder og rekreative områder.
Inden for indsatsplanområdet er skovrejsning generelt uønsket, men ved Lille Smørum og i et området ved Hove Overdrev er skovrejsning ønsket. I forhold til beskyttelse af grundvandet er der kun udpeget et landområde i den vestlige del af indsatsplanområdet, som ”særlig følsomt landbrugsområde” (SFL).


Region Hovedstaden laver en løbende registrering og kortlægning af forureningskilder og lokaliteter. Forureningskilderne/lokaliteterne er fordelt udover hele indsatsplanområdet, men der ses umiddelbart en større andel af forurenede lokaliteter i byområderne. Region Hovedstaden screener de enkelte lokaliteter for hvilke typer forurening der formodes at være og foretager derefter en vurdering af hvornår hvilke lokaliteter skal undersøges nærmere. Region Hovedstaden har til arbejdet med denne indsatsplan fremsendt en liste med forurenede lokaliteter indenfor indsatsplanområdet. Det fremgår af beskrivelserne for de enkelte vandværker, hvilke forurenede lokaliteter der er beliggende indenfor vandværkets indvindingsopland.


Den alvorligste trussel mod grundvandskvaliteten fra forurenede grunde vurderes primært at være chlorerede opløsningsmidler.

Del: