Region Hovedstaden har efterfølgende registreret yderligere lokaliteter og der er nu registreret 32 V2-kortlagte, 24 V1-kortlagte lokaliteter og tre lokaliteter som både indeholder en V1- og V2-kortlægning  indenfor indvindingsoplandet til Ballerup Vandværk (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitetstype

Trussel

Indsats

151-00003

V2

Produktion af bygas

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00011

V2

Jern- og metalvareindustri

Grundvand, Jord

Ingen

151-00022

V2

Fremstilling af plastprodukter, autoreparationsværksted

Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00023

V2

Renseri

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00031

V2

Renseri

Poreluft

Ingen

151-00041

V2

Servicestation

Grundvand, Jord

Ingen

151-00044

V2

Villaolietank

Grundvand, Jord

OSD

151-00054

V2

Salg af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

151-00055

V1 og V2

Servicestation, Vognmandsvirksomhed

 

OSD, Indvindingsopland

151-00056

V2

Servicestation

Jord, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00058

V2

Villaolietank

Grundvand, Jord

Ingen

151-00059

V2

Renseri

Grundvand

Ingen

151-00060

V1 og V2

Brandvæsen

Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00062

V2

Renseri

Grundvand, Poreluft, Jord

OSD, Indvindingsopland, Ingen

151-00063

V2

Autoreparationsværksted

Grundvand, Jord

Ingen

151-00064

V2

Hospitaler

Grundvand, Jord

Ingen

151-00066

V2

Autoreparationsværksted

Jord, Poreluft

Ingen

151-00071

V2

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-00077

V2

Fremstilling af plastprodukter

Jord

Ingen

151-00078

V2

Autolakererier

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-01006

V2

Servicestation

Jord

Ingen

151-02042

V1

Sko- og træskofabrikker, Villaolietank

Jord

Indvindingsopland

151-05011

V1

Maskinindustri

 

OSD, Indvindingsopland

151-05016

V2

Maskinindustri, Tømrer og bygningssnedkerforretninger, autoreparationsværksteder, Autoservice

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05020

V1

Andre trykkerier, Bentonvarefabrikker, Jern og metalvareindustri

 

OSD

151-05022

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05033

V1 og V2

Elektromekaniske værksted, malerforretning, autoreparationsværksted

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05038

V1

Autoreparationsværksted, autoservice

 

Ingen

151-05057

V1

Salg af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05060

V1

Aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

Indvindingsopland

151-05065

V2

Tekstilindustri, Jern- og metalvareindustri, autoreparationsværksteder,  Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05066

V1

Kemisk industri, autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05069

V1

Aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05073

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland, Bolig

151-05074

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05078

V1

Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug

 

OSD, Indvindingsopland

151-05079

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-05081

V1

Betonvarefabrik, autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05085

V2

Maskinindustri, Elektromekanisk værksted, Fremstilling af apparater til måling og kontrol af elektriske størrelser, Autoreparationsværksted, Vognmandsvirksomhed, Villaolietank

Jord

Ingen

151-05086

V2

Genbrug af affaldsprodukter jord og affald, Udlagt slagge, Materialgård

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland, Ingen

151-05089

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, Indvindingsopland

151-05093

V2

Kemisk industri

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland, Bolig

151-05094

V2

Maskinindustri, erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

Grundvand, Jord

Ingen

151-05095

V1

Jernbaner, Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

151-05103

V1

Gartnerier og planteskoler pesticider, Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05113

V1

Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug, Fremstilling af møbler, Autoreparationsværksted

Jord

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05129

V1

Aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

OSD, Indvindingsopland

151-05133

V2

Villaolietank

Jord

Bolig

151-05157

V2

Overfladebehandling af metal

Grundvand, Jord

Ingen

151-06001

V2

Servicestation

Jord

Ingen

151-07003

V2

Renovation, snerydning

Jord

OSD

151-20011

V2

Servicestation

Grundvand, Poreluft

OSD, Indvindingsopland

151-20017

V2

Villaolietank

Indeklima, poreluft, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-30000

V2

Kontor og erhvervsejendom

Jord

Ingen

151-30100

V1

Maskinindustri

 

OSD, Indvindingsopland

151-30116

V1

Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater, reparation af elektriske husholdningsapparater og radio- og tv-reparationsværksted

 

OSD, Indvindingsopland

151-30117

V1

Tekstilindustri, maskinindustri

 

OSD, Indvindingsopland

151-30118

V1

Andre trykkerier kemikalier, erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

151-30128

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurderer at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Ballerupvv V1V2

Figur: Fra kortlægningen /2/ Ballerup Vandværks indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenede lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Ballerup Kommune har godkendt et kontrolprogram for Ballerup Vandværk, og der er tilføjet ekstra kontrolparametre på baggrund af tidligere fund og analyseplaner. Tilføjelserne til minimumkontrolprogrammet består i analyse for frugtavlspesticidet Diuron og Cyanid, samt et udvidet analyseprogram for Pesticider og nedbrydningsprodukter, PAH, aromatiske kulbrinter, phenoler samt organiske klorforbindelser.

Indenfor indvindingsoplandet til Ballerup Vandværk  er der etableret et afværgeanlæg ved Ballerup Gasværk med en overvågningsboring. Afværgeanlægget har ikke indrapporteret oppumpede vandmængder siden 2001. Gamle data kan fremskaffes fra Vand Ballerups SRO- system. Fra 2017 er data meget let tilgængelig, da Novafos løbende har fulgt op på indvindingsmængde pr. måned og afrapporterer til kommunen i henhold til den nye indvindingstilladelse.

 

Del: