Hove Overdrev Vandværk er beliggende Overdrevsvej 22, 2765 Smørum. Vandværket indvinder fra én boring med DGU nr. 200.5655, der ligger lige ved vandværket. Der er ikke registreret oplysninger om geologi, boringsopbygning eller andre informationer om boringen i Jupiter. Vandværket har en indvindingstilladelse på 5000 m3/år for perioden 28. oktober 2016 - 28. oktober 2046.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Hove Overdrev Vandværks boring fremgår af de følgende afsnit.

Beskrivelse af indsatser

Indsats Bemærkning Aktør/udførelse Tidsramme
Overvågning af nitratudvaskning fra rodzonen og vurdering af behov for beskyttelse Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal beregnes og følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Efterfølgende vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne. Kommune En gang årligt
Pumpestrategi, jævn oppumpning  Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl  Vandforsyning  Løbende 
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde   Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening.  Kommune  Løbende 

Regional kampagne
mod brug af pesticider i private haver

 
Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i Egedal Kommune.  Kommune, vandforsyning  Ikke fastlagt 
Ekstra overvågning i drikkevands kontrolprogrammet for relevante parametre  Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden. På nuværende tidspunkt har Hove Overdrev Vandværk en øget analysehyppighed for DMS. Kommune, vandforsyning Løbende 
 Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.  Kommune  Ved behov
Del: