Indsatsplanen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter angivet på lovens bilag 1 og 2 og vurderes ikke at medføre krav om konsekvensvurdering af habitatområder, herunder habitatområde ’Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov’, da planen vurderes ikke at ville medføre forstyrrelser eller skadelige virkninger på habitatområdet. Indsatsplanen er endvidere screenet i forhold til, om planen vurderes at kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Der vurderes imidlertid ikke at være forhold i planen eller kendetegn ved planens indvirkning, der vurderes at kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Egedal Kommune og Ballerup Kommune har på ovenstående årsag truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10 om, at planen ikke skal undergå en miljøvurdering.

Del: