Målsætning 1: Målsætningen for nitratudvaskning fra rodzonen, for det samlede indsatsplanområde, er 50 mg/l. Beregninger i CT zoom, viser at den gennemsnitlige udvaskning er 23,4 mg NO3/l, beregnet som et gennemsnit over årene 2010-2017./4/

Beregningen viser, at nitratudvaskningen er under 50 mg NO3/l for hele området og der skal derfor ikke udføres indsatser overfor nitrat for grundvandsressourcen overordnet. Behovet kan være et andet på vandværksniveau, og derfor vurderes også på målsætning 2.

Målsætning 2: Målsætningen for nitratudvaskning for de enkelte vandforsyninger, opfyldes for 11 vandforsyninger ud af 12 i indsatsplanområdet. Vurderingerne fremgår under de enkelte vandforsyningsbeskrivelser og det overordnede billede kan ses i nedenstående tabeller./4/

Ballerup Kommune:

Vandværk

Areal (ha)*

Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-2017)

Målsætning 2 opfyldt

Ballerup Vandværk

250,5

11,0

Ja

Kilde III

355,4

17,3

Ja

Kilde VI

136,2

18,1

Ja

Kilde XI

453,6

15,9

Ja

Lautrup Vandværk

164,4

14,8

Ja

Måløv Vandværk

64,7

41,1

Ja

Måløvhøj Vandværk

49,9

21,4

Ja

Pilegårdens Vandværk

127,8

22,1

Ja

Egedal Kommune:

Vandværk

Areal (ha)*

Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-2017)

Målsætning 2 opfyldt

Hove Kildeplads

371,5

39,4

Ja

Hove Vandværk

51,8

54,0

Nej

Hove Overdrev

9,8

21,0

Ja

Smørumovre Vandværk

37,3

28,5

Ja

 

*: Beregning af nitratudvaskning på et areal som omfatter vandforsyningens boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) samt Indsatsområder og/eller Indsatsområder (IO), som er beliggende inden for vandforsyningens grundvandsdannende opland. /4/

Målsætning 2 er således opfyldt for alle vandforsyninger, undtagen for Hove Vandværk i Egedal Kommune. Det fremgår af vandværksbeskrivelsen for Hove Vandværk, at der er forskellige forhold, som kan have betydning for boringens placering og opland inden for de nærmeste år. Egedal kommune kan derfor ikke på nuværende tidspunkt udføre indsatser for vandværket, på trods af at målsætning 2 ikke er opfyldt.

Del: