I kortlægningen /2/ er der optegnet et geologisk profil af vandværkets opland (fra vest mod øst) og et af vandværkets kildeplads (ligeledes fra vest mod øst). På profilerne er indvindingsboringen og de geologiske lag vist. 

Geologiskprofil Hoveoverdrev

Der er ikke vurderet dæklagstykkelse og mægtigheden af det beskyttende lerlag i kortlægningen /2/ fordi der ikke er nogen beskrivelse af boringen i Jupiterdatabasen. De geologiske profiler er lavet ud fra omkringliggende boringer. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Hove Overdrev Vandværk er det i kortlægningens profil vurderet, at der er et mindre lag af moræneler mellem det nederste sandlag og bryozokalken. Da det ikke vides hvilket magasin der indvindes fra betegnes området omkring Hove Overdrev Vandværks boring som sårbart.

Hove Overdrev Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en forhøjet sulfat koncentration på 160 mg/l og uden registreret indhold af nitrat. Der er konstateret indhold af 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) i både 2006 og 2011 (henholdsvis 0,065 og 0,085 µg/l). Der er ikke udført boringskontrol på Hove Overdrev Vandværks indvindingsboring siden 2006, og der kan derfor ikke beskrives en udvikling efter kortlægningen.

Hove Overdrev Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering under tryk) og der er i forbindelse med kortlægningen konstateret kvalitetsproblemer med drikkevandet fra Hove Overdrev Vandværk, i form af indhold af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) over grænseværdien. Der påvises BAM i drikkevandet ved alle analyser, men overskridelserne er registreret i 2008 (0,11 µg/l) og 2011 (0,19 µg/l), der er registreret værdier på grænseværdien i tre analyser (2006, 2011 og 2014). Derudover er der konstateret indhold af Desphenyl chloridazon (DPC) under grænseværdien i 2019 (0,036 µg/l) og indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) over grænseværdien i drikkevandet i 2019 og 2021 (0,15-0,25 µg/l). 

Del: