I kortlægningen /2/ er der optegnet to geologiske profiler af Hove Kildeplads opland - fra nordvest mod sydøst og fra syd mod nordøst. Derudover er der tegnet et profil af det der tidligere blev betegnet som boringernes kildeplads (fra vest mod øst). På profilerne er indvindingsboringerne og de geologiske lag vist.

Geologiskprofil Hoveklp

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Hove Kildeplads er mellem 6,6 og 10 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Hove Kildeplads er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør mellem 0 og 9,2 meter. Det ses af profilet, at det nederste sandlag ligger i den sydlige del af indvindingsoplandet direkte oven på bryozokalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner.

Det fremgår af kortlægningen /2/ at der ikke foreligger nogen analyser af nitrat indholdet og miljøfremmede stoffer for de fire indvindingsboringer for Hove Kildeplads og dermed heller ikke vandtypen. Sulfat koncentration for boring DGU nr. 200.4571 er målt til 21 mg/l.

Siden kortlægningen blev afsluttet er der ikke indrapporteret nye analyser for indvindingsboringerne.

Vandbehandlingen af vandet fra Hove Kildeplads sker på HOFORs Værket ved Islevbro, der ligger i Rødovre Kommune.

Del: