I kortlægningen /2/ er der optegnet et geologisk profil af vandværkets opland (fra sydvest mod nordøst) og et af det der tidligere blev betegnet som vandværkets kildeplads (fra nordvest mod sydøst). På profilerne er indvindingsboringen og de geologiske lag vist.

Beskrivelse Af Geologi Og Magasin (2)

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Lautrup Vandværk er mellem 10 og 16 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Smørumovre Vandværk er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør mellem 9,5 og 15,5 meter. Det nederste sandlag ligger direkte ovenpå kalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner. Det primære magasin betegnes på baggrund af ovenstående som sårbart.

Kortlægningen /2/ viser at de steder, hvor der er frit magasin i Sand 2, ses der et stigende indhold af sulfat, især hvor sandet har direkte  kontakt med kalken. Det er tilfældet for Lautrup Vandværk. Da området er påvirket af pyritoxidation, bør der være fokus på nikkel. Nikkel vurderes ikke på nuværende tidspunkt at udgøre et problem, idet nikkelindholdet er under 5 µg/l i vandet. Fremadrettet bør der dog være fokus på nikkel, idet der ses forhøjede indhold af nikkel udenom kortlægningsområdet, samt at der muligvis kan ske øget sekundær nikkelfrigivelse, hvis vandspejlet hæves.

Lautrup Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en sulfat koncentration på mellem 31 og 58 mg/l og uden registreret indhold af nitrat. Der ses ingen ændring i vandkvaliteten i de boringskontroller der er udført på Lautrup Vandværks indvindingsboringer efter kortlægningen er afsluttet. I kortlægningen /2/ er det anført at der har været fund af  miljøfremmede stoffer i DGU nr. 200.4689. Der henvises til enkelt påvisninger af trichlorethylen (0,16 µg/l) i 2003 samt af M+P-xylen (0,035µg/l) og chloroform (0,026 µg/l) i 2010. Der har ikke været genfund af de påviste stoffer og der har heller ikke været påvist andre miljøfremmede stoffer siden kortlægningen er afsluttet, seneste boringskontrolprogram er udført i september 2017. Der er dog undersøgt for Chlorthalonilamid sulfonsyre (CTASS) uden at konstatere indhold af stoffet.

Lautrup Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering).

Del: