Kortlægningen beskriver ikke hvilket magasin Hove Overdrev Vandværk indvinder vand fra, da oplysningerne om boringen er meget sparsomme. Kortlægningen/2/ afgrænser nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). 

Hove Overdrev Vandværk er et lille vandværk med 15 tilsluttede ejendomme, og en 14 meter dyb boring af ældre dato. Indvindingen sker ikke umiddelbart fra det primære magasin, men fra de øvre liggende jordlag, hvor grundvandet vurderes at være mere påvirket fra aktiviteter på overfladen.

Hele Hove Overdrev Vandværks grundvandsdannende opland og det meste af indvindingsoplandet ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) i kortlægningen /2/. Derudover er indvindingsoplandet beliggende i indvindingsoplandet til Hove Kildeplads.

Arealerne omkring Hove Overdrev Vandværk er primært bebyggelse. Indvindingsoplandet breder sig rundt om vandværk og fortsætter mod øst, hvor der ligeledes er spredt bebyggelse, skov samt både ekstensivt, intensivt og uklassificeret landbrug.

 Kort over arealanvendelse: 

Arealanv Hoveoverdrev Vv

Del: