Målsætning for pesticider:
Kvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og kvalitetskravet på 0,5 µg/l for summen af pesticider skal overholdes i grundvandet og drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads i Smørum-Ballerup Indsatsplanområde.

I tabellen nedenfor fremgår fund over grænseværdierne for drikkevand på hhv. 0,1 og 0,5 µg/l for drikkevand og grundvand. Disse værdier er fastsat på baggrund af kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen og grundvandsdirektivet. Fundene i drikkevand, er værdien ved afgang værk. Derfor fremgår ikke værdien for HOFORs kildepladser, da vandet derfra behandles på centrale værker. Fundene i grundvand er fra råvandsanalyse (boringskontroller), og afspejler derfor fund på boringsniveau. Boringskontrollerne er i flere tilfælde af ældre dato end afgang værk.

Det er de indrapporterede vandanalyser fra Jupiter, der ligger til grund for opgørelsen. Det er kun hos Måløv Vandværk og Smørumovre Vandværk, at der aldrig er konstateret fund af pesticider i indvindingsboringerne. Hos en række af vandværkerne er der således fund under grænseværdierne, og disse fremgår ikke i dette skema. I beskrivelserne af vandforsyningerne, fremgår en beskrivelse af pesticidfund og øvrig grundvandskemi for hvert vandværk og kildeplads i indsatsplanen. Desuden fremgår fundne stoffer nedenfor i afsnittet ’Overblik over fundne stoffer’.

Oversigt over vandværker og pesticidfund i hht. målsætningen for pesticider. Er der målt koncentrationer, der overstiger de anførte værdier på nuværende tidspunkt (nej/ja):

Vandværk

Enkeltstoffer over 0,1 µg/l i drikkevand

Sum af pesticider over 0,5 µg/l i drikkevand

Enkeltstoffer over 0,1 µg/l i grundvand*

Sum af pesticider over 0,5 µg/l i grundvand*

Ballerup Kommune

Ballerup

Nej

Nej

Ja

Nej

Kilde III

-

-

Ja

Nej

Kilde VI

-

-

Ja

Nej

Kilde XI

-

-

Ja

Ja

Lautrup

Nej

Nej

Nej

Nej

Måløv

Nej

Nej

Nej

Nej

Måløvhøj

Nej

Nej

Nej

Nej

Pilegården

Ja

Nej

Ja

Nej

Egedal Kommune

Hove Kildeplads

-

-

?

?

Hove Overdrev

Ja

Nej

Nej

Nej

Hove

Nej

Nej

Nej

Nej

Smørumovre

Nej

Nej

Nej

Nej

*: baseret på seneste råvandsanalyse/boringskontrol.

Fund af pesticider over grænseværdien kan dog ikke i sig selv eller alene bestemme at der skal ske en indsats mod pesticider. Det er et samlet overblik over nuværende og tidligere fund, geologisk sårbarhed og en helhedsbetragtning af vandværkets forsyningsforhold, der skal afgøre om der er grundlag for at stille restriktioner for pesticider.

Overblik over fundne stoffer
Nedenfor er listet op for hvert vandværk og kildeplads, hvilke specifikke stoffer der har været fundet i indvindingsboringerne. Det er både fund over og under grænseværdien. For nogle vandværker og kildepladser er stofferne genfundet adskillige gange, mens det for andre vandværker kan være tale om enkelte fund, som ikke siden er genfundet. I vandværks- og kildepladsbeskrivelserne fremgår det mere detaljeret af teksten hvor hyppigt der er gjort fund mv.
Tabellen viser de grundvandkemiske fund i råvandsanalyser fra vandværkernes indvindingsboringer.

Ballerup Kommune:

Vandværk Pesticider Øvrige miljøfremmede stoffer
Ballerup BAM, triaziner, DMS Phenoxysyre og chlorerede forbindelser
Kilde III BAM, DMS -
Kilde VI BAM, DMS Phenoxysyre, Phenoler og chlorerede forbindelser
Kilde XI BAM, DMS, chloridazon-desphenyl MTBE
Lautrup Ingen Chlorerede forbindelser
Måløv Ingen Ingen
Måløvhøj BAM Ingen
Pilegården DMS, Alachlor ESA Ingen

Egedal Kommune:

Vandværk Pesticider Øvrige miljøfremmede stoffer
Hove Kildeplads Ikke påvist Vinylchorid og 1,2-Dibromethab i undersøgelsesboring (200.148)
Hove Overdrev BAM, DPC, DMS Ingen
Hove vandværk BAM Ingen
Smørumovre Ingen Ingen

Punktkilder
Fund af miljøfremmede stoffer kan stamme fra både punktkilder og fladekilder. Indsatser for punktkilder ligger hos Region Hovedstaden, som er myndighed for at kortlægge jordforeningerne, samt vurdere truslen mod grundvandet. De ’Øvrige miljøfremmede stoffer’ er typisk punktkilder. Pesticidforureninger kan ligeledes stamme fra punktkilder, og i så fald vil Region Hovedstaden være myndighedsansvarlig for vurdering og udførelse af indsats.

Fladekilder
Pesticidfund i drikkevand kan også stamme fra fladekilder. Indsatser for fladekilder ligger hos kommunerne, og skal typisk udføres gennem indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

De mest gennemgående pesticidfund i Smørum-Ballerup området er DMS og BAM, som er stoffer der ikke længere er tilladte at anvende. I vurdering af pesticidfund i et område, skal det medtages i betragtningen om der er tale om tilladte eller forbudte stoffer. Alle fund giver dog stadig en vigtig indikation af at magasinet er sårbart, og at der kan være behov for at begrænse eller forbyde brugen af pesticider i oplandene til vandværk/kildeplads.

Kommuner og vandværker kan iværksætte indsatser overfor fladekilder. For pesticider kan det betyde en indsats som indebærer pesticidfri drift på arealer.

Del: