Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse Areal i ha 
 Landbrug 3,1 
Natur  1,2 
Befæstet  4,5 
Skov  1,0 
Sø og vandløb  0,0 
Total areal for området  9,8 

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Hove Overdrev Vandværks IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 21,0 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 34,2 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

 

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Hove Overdrev vandværk 9,8 21,0 Ja

 Tabel: Resultat af beregning af nitratudvaskning fra rodzonen.

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Ctzoom Hove Overdrev

Figur: Kort over Hove Overdrev Vandværk – BNBO samt IO inden for det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Der er beregnet nitratudvaskning i de viste områder.

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området opfylder indsatsplanens målsætning 2 for nitratudvaskning, på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

Del: