Måløvhøj Vandværk indvinder fra Bryozokalken og et overliggende sandlag. Kortlægningen/3/ viser, at det primære grundvandsmagasin i den del af indvindingsoplandet  der ligger tættest på vandværkets boring er frit, mens den øvrige del af indvindingsoplandet har spændte forhold fordi der er et lerlag mellem sandmagasinet og kalken. Der er ikke i kortlægningen /3/ afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) omkring Måløvhøj Vandværk.

NOVAFOS har i 2018 fået beregnet nye indvindings- og grundvandsdannende oplande for bl.a. Måløvhøj Vandværk. Oplandene er efterfølgende blevet godkendt af Miljøstyrelsen, men der er ikke blevet fastlagt IO i ft. de nye oplande.

Arealerne omkring Måløvhøj Vandværk er by/spredt bebyggelse. I resten af indvindingsoplandet der forsætter mod sydøst, er der ligeledes er by/spredt bebyggelse, rekreative arealer, skov samt intensiv landbrug.

Arealanv Maalovhoj

Del: