Skovrejsning er godt for grundvandet fordi nitratudvaskningen er lav og fordi skove relativt nemt kan drives uden brug af pesticider. Mange steder er skovrejsning dog uønsket på grund af landskabet eller kulturhistoriske værdier.

Egedal: Områder til skovrejsning, er af kommunen udpeget, hvor skovene kan gavne grundvandsbeskyttelsen, og hvor skovene kan skabe rekreative værdi til glæde for borgere og besøgende.

Skovdriften bør tage hensyn til grundvandsinteresserne ved at undgå brug af pesticider og gødning samt ved primært at bestå af løvskov.

I Egedal Kommuneplan fremgår følgende af retningslinje 4.8.3: Ved tilplantning med skov skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv samt drikke- og grundvandsinteresser.

Ballerup: Der er i Ballerup Kommune, i den sydligste del af Harrestrup Ådal, udpeget et nyt skovrejsningsområde. Skovrejsningsområdet er sammenfaldende med en ny udpegning af et værdifuldt landskab. Ved plantning af skov indenfor skovrejsningsområdet, vil der i valg af træer og strukturen de plantes i, blive taget hensyn til de landskabelige værdier, således at de to værdier kommer til at komplimentere hinanden.

I Ballerup Kommuneplan fremgår følgende af retningslinjerne 8.11.1, 8.11.2 og 8.11.3 De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov. Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) må der ikke plantes skov. Inden for det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes skov.

Del: