Måløvhøj Vandværk er beliggende Mellemvej, 2750 Ballerup. Vandværket indvinder fra én boring DGU nr. 200.3649, der er beliggende på vandværksgrunden.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Måløvhøj Vandværks boring fremgår af de følgende afsnit.

Beskrivelse af indsatser

Indsats

Bemærkning

Aktør/udførelse

Eventuelt angivelse af tidsfrist

Beregning af nyt IO

Undersøge behov for  genberegning af Indsatsområde (IO).

Kommune

2020

Risikovurdering af BNBO

 Der skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider.  Kommune  2020-22

Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen

 Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Efterfølgende vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne.  Kommune  En gang årligt
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund  Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.  Kommune Ved behov 

Pumpestrategi, jævn oppumpning

Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl. Der er frit magasin

Vandforsyning

Løbende

Pejling af boring, hvert år i oktober

Kontrol med grundvandsspejl

Vandforsyning

En gang årligt

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening.   

Kommune

Løbende

Regional pesticidoplysnings- kampagne rettet mod private haveejere.

Novafos arbejder på at lancere en kampagne mod brug af pesticider i 2020.

Kommune
Vandforsyninger

 

2020

Ekstra overvågning for relevante parametre i kontrolprogrammet.

Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden.

Kommune

Løbende

Gennemgang af afværgeanlæg

Vurdering af V1, V2 og afværgeanlæg. Eksisterende  afværge og/eller behov for nye indsatser. Vurdering af behov for overvågning/analyse af relevante stoffer.

Region

Løbende 

Tabel 1. Indsatser for Måløvhøj Vandværk

Del: