Bestemmelsen kan bruges, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om restriktioner i anvendelsen af pesticider og nitrat, og kun hvis andre mindre indgribende indsatser ikke kan bruges til at opnå beskyttelsesformålet.

Ifølge indsatsplanbekendtgørelsen § 7 kan pålæg efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a kun pålægges den enkelte ejer, når foranstaltningen er nødvendig for at opfylde målet med en indsatsplan, der opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Restriktioner for pesticider og/eller nitrat kan gennemføres både for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, hvilket også fremgår af § 7 i indsatsplanbekendtgørelsen.

Eventuelle restriktioner pålægges mod fuldstændig erstatning.

Beskyttelse af nuværende drikkevandsinteresser

Muligheden for at benytte miljøbeskyttelseslovens § 26a til at beskytte nuværende drikkevandsinteresser indgår af tre indsatser i denne indsatsplan:

• Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO
• Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i grundvandsdannende oplande
• Dyrkningsaftaler om restriktioner i anvendelse af nitrat

I beskrivelsen af de tre indsatser her i planen kan der læses nærmere om proces og forudsætninger for indsatserne.

Mulige indsatser for de eksisterende vandforsyninger/vandværker i indsatsplanen, fremgår under det enkelte vandværks indsatsprogram i denne plan.

Beskyttelse af fremtidige drikkevandsinteresser

Kommunerne kan vælge at benytte miljøbeskyttelseslovens § 26 a til at beskytte arealer i Smørum-Ballerup Indsatsplanområde, hvor der kan være mulige fremtidige interesser for at indvinde vand til drikkevandsforsyning. En sådan beskyttelse kan kun gennemføres, under inddragelse af en samlet vurdering af de hydrogeologiske forhold samt arealanvendelsen, herunder f.eks.

1) data fra vandanalyser, f.eks. fra den lovpligtige boringskontrol,

2) forekomst af miljøfremmede stoffer i grundvandet,

3) stigende tendenser af nitrat, pesticider eller øvrige relevante stoffer, eller

4) andre relevante forhold.

Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om beskyttelse af fremtidige drikkevandsinteresser i Smørum-Ballerup indsatsplanområde. Denne indsatsplan danner grundlag for, at der på et senere tidspunkt kan indføres en sådan beskyttelse, under hensyntagen til de ovennævnte vilkår.

Del: