Pesticider bliver brugt til ukrudtsbekæmpelse o. lign. i landbruget, skovbrug, gartnerier, på fortove og i private haver. Det er blandt andet pesticider fra tidligere tiders brug af stoffer der i dag er forbudt, der udgør et problem for grundvandet. Udover den generelle regulering af pesticider gennem godkendelsesordningen for pesticider er det muligt at sikre, at der ikke sker en uacceptabel anvendelse på særligt sårbare arealer gennem kommunernes indsatsplanlægning.

Det overordnede miljømål for pesticider i grundvand er maksimalt 0,1 µg/l og er fastsat i EU’s Grundvandsdirektiv, og som er gældende grænseværdi for drikkevand i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

En indsatsplan skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. For pesticider er det ikke muligt at opgøre udvaskningen til grundvandet, som det er for nitrat. Kommunens detaljerede opgørelse over behovet for beskyttelse beror derfor på en konkret vurdering indeholdende nuværende og mulig fremtidig arealanvendelse og anvendelsen af sprøjtemidler, inddragende:

• Aktuelle anvendelser af sprøjtemidler (jordbrug, golfbaner og private arealer)
• Vandkvalitetsundersøgelser (fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet)
• Lokal viden om jordbundsforhold.

Egedal og Ballerup kommuner opstiller følgende målsætning for pesticider for at sikre, at vandkvaliteten i grundvandet eller drikkevandet ikke på noget tidspunkt overskrider kvalitetskravene.

1. Drikkevandskvalitetskravet på <0,1 µg/l for enkeltstoffer og kvalitetskravet på 0,5 µg/l for summen af pesticider skal overholdes i grundvandet og drikkevandet fra det enkelte vandværk eller kildeplads i Smørum-Ballerup Indsatsplanområde.

Del: