I indvindingsoplandet for Måløvhøj Vandværk /1/ har Region Hovedstaden registreret én lokalitet der både er V1 og V2-kortlagt, én V2-kortlagt og fem V1-kortlagte lokalitet indenfor indvindingsoplandet til Måløvhøj Vandværk (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche

Indsats

Trussel

151-02054

V1

Jern- og metalvareindustri

Jord

OSD, indvindingsopland

151-04023

V1 og V2

Bygge- og anlægsentreprenør, autolakereri, indsamling af affald, drift af affaldsbehandlingsanlæg

Jord

OSD, Indvindingsopland, Boliger, ingen

151-05091

V1

Andre trykkerier i øvrigt, reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug, Aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

OSD, indvindingsopland

151-20011

V2

Servicestationer, salg af benzin og olie

Grundvand, poreluft

OSD, indvindingsopland

151-30116

V1

Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater, Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio- og tv-reparationsværksteder

 

OSD, indvindingsopland

151-30117

V1

Tekstilindustri, maskinindustri, olie og benzin

 

OSD, indvindingsopland

151-30118

V1

Andre trykkerier kemikalier, Kontor- og erhvervsejendom benzin og olie oplag

 

OSD, indvindingsopland

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /3/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurderer at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Ballerup Kommune har godkendt et nyt kontrolprogram for Måløvhøj Vandværk, og der er ikke på baggrund af generel overvågning eller af de forurenede lokaliteter tilføjet ekstra kontrolparametre.

Del: