Region Hovedstaden har efterfølgende registreret yderligere lokaliteter og der er nu registreret otte V2-kortlagte og syv V1-kortlagte lokaliteter inden for indvindingsoplandet til Kilde XI (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitet

Trussel

Indsats

151-00064

V2

Hospitaler

Grundvand, Jord

Ingen

151-00068

V2

Villaolietank

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00071

V2

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

Grundvand, Jord

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-00072

V2

Varmeforsyning

Grundvand, Jord

Ingen

151-02032

V2

Servicestation

Jord

OSD, Indvindingsopland

151-05044

V2

Fremstilling af tapet, Reparationer af maskiner til land-, have- og skovbrug, Skydebane

Jord, Recipient, Grundvand

OSD

151-05057

V1

Salg af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05065

V2

Tekstilindustri, Jern- og metalvareindustri, autoreparationsværksteder,  Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05074

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-05086

V2

Genbrug af affaldsprodukter jord og affald, Udlagt slagge, Materialgård

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland, Ingen

151-05087

V1

Betonvarefabrikker, tømrer- og bygningssnedkerforretning, villaolietank

 

OSD, Indvindingsopland, Bolig

151-30090

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, Indvindingsopland

151-30103

V1

Autoreparationsværksted

 

OSD, Indvindingsopland

151-30106

V1

Autoreparationsværksted, autolakererier

 

OSD, Indvindingsopland, overfladevand

151-30113

V1

Skydebane

 

Ingen

151-30126

V1

Erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

OSD, Indvindingsopland

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Kilde Xis Indvindingsopland Med Profiler Kortlagte Forurenende Lokaliteter Samt NFI Omraade Og Udpeget IO

Figur fra kortlægningen: Kilde XI's indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenende lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Ballerup Kommune har modtaget et kontrolprogram for Kilde XI fra HOFOR. Vandet der indvindes på kildepladsen behandles på Værket ved Islevbro der er beliggende i Rødovre Kommune. Det er Københavns Kommune der er myndighed for at godkende kontrolprogram. Dette sker årligt i samarbejde med aftagerkommunerne.

HOFOR har meddelt, at boringskontrollen udover det minimumsprogram der er pålagt jf. bekendtgørelsen er tilføjet analyser for mikrobiologi, oliekomponenter og chlorerede opløsningsmidler, og hvis der er yderligere kendte forureninger i indvindingsoplandet vil programmet blive suppleret med relevante stoffer. HOFOR foretager analyser af samlevandet for kildepladsen 1 gang om året. Kontrol af samlevand består af boringskontrol med uorganiske sporstoffer, udvidet pesticidanalyse (72 stoffer), olieprodukter, aromater, MTBE, PAH’er, chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, Phenoler samt PFAS-forbindelser.

HOFOR har angivet i kontrolprogrammet, at der i 2017 blev foretaget kvartals kontroller af vandet i to af boringerne DGU nr. 200.4916 og 200. 3871 samt af samlevandet for BAM, de to andre boringer foretages der halvårlige BAM-kontroller på. Kilde XI skal have udført boringskontroller i 2018, og derefter vil således gå tre år før boringerne igen udtages til kontrol.

Der er ikke etableret afværgeboringer med tilknytning til Kilde XI.

Del: