I Danmark er vores drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand. Derfor udføres der et stort arbejde for at beskytte Danmarks grundvand.

Statens kortlægning og kommunernes indsatsplaner

For at beskytte vores grundvand vedtog folketinget i 1999, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er staten, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder, hvortil kommunerne udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Koordinationsforum

I forbindelse med udarbejdelsen af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse nedsættes et såkaldt Koordinationsforum, som er specifik for den enkelte indsatsplan. Koordinationsforum består af interessenter i planområdet, det være sig vandforsyninger, vandsamarbejde(r), udvalgspersoner, sagsbehandlere som repræsentanter for planområdets nabokommuner, region(er), Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, samt diverse foreninger, herunder landboforeninger og Danmarks Naturfredningsforening.

Et koordinationsforum har til opgave at kvalitetssikre indsatsplanen løbende, og bliver derfor præsenteret for planen flere gange i løbet af processen. Forvaltningen/forvaltningerne præsenterer forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Koordinationsforum til drøftelse før forslaget behandles politisk første gang. Ved præsentationen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til rettelser.

Koordinationsforum får desuden det reviderede forslag til planen tilsendt før planen endeligt bliver vedtaget af politikerne.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

 

Del: