Ballerup Vandværk indvinder fra Bryozokalken. Kortlægningen/2/ har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har nogen til stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi tykkelsen af det beskyttende lerlag over kalkmagasinet er begrænset. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i denne indsatsplan. 

Størstedelen af Ballerup Vandværks grundvandsdannende opland og indvindingsoplandet ligger inden for et område afgrænset som et nyt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO) i kortlægningen /2/.

Arealerne omkring Ballerup Vandværk er by. Indvindingsoplandet spreder sig omkring vandværket i alle retninger, her er ligeledes er by kombineret med industri, anden bebyggelse, rekreative arealer og jernbane.

Arealanv Ballerup Vv

Del: