Behovet for beskyttelse vurderes overordnet at dreje sig om følgende emner:

• Overvågning af vandkvalitet i kontrolprogrammer
• Sikring af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med risikovurderinger og dyrkningsaftaler, der hvor det er nødvendigt
• Overvågning af og opfølgning på nitratudvaskning i IO
• Øget fokus på muligheden for dyrkningsrestriktioner for pesticidanvendelse i grundvandsdannende oplande
• Opretholde fokus på monitering ved forurenede lokaliteter (punktkilder)
• Skabe fokus hos private haveejere omkring beskyttelsen af grundvandet
• Øget og vedvarende fokus på grundvandsbeskyttelse i kommunernes generelle administrationspraksis gennem retningslinjer og lovgivning.

Målsætningerne - nitrat og pesticider

Målsætningerne for nitrat og pesticider, samt opfyldelsen af disse, indgår i det samlede billede af behovet for grundvandsbeskyttelse.

For nitrat kan det opsummeres, at der ikke generelt er et nitratproblem for vandværker og kildepladser i indsatsplanområdet. Udviklingen i nitratudvaskningen skal følges i kommunerne årligt. På nuværende tidspunkt ses der kun at være i et enkelt grundvandsdannende opland til et vandværk, at udvaskningen overstiger 50 mg NO3 /l. Det pågældende vandværk er under afklaring i forhold til andre forhold med betydning for vandværkset fremtidige indvinding.

For pesticider ses et mere blandet billede. Tre kildepladser har haft pesticider i råvandet over grænseværdierne, og to vandværket har pesticidindhold i råvandet over grænseværdien, mens ét af dem har haft pesticider i drikkevandet over grænseværdien. 10 ud af 12 vandværker har gjort fund af et eller flere pesticider, enten én eller flere gange, på et tidspunkt. Der er i vandværks- og kildepladsbeskrivelserne gennemgået mulige indsatser. Smørum-Ballerup Indsatsplanområdets karakter betyder, at potentielle kilder til forureninger er vidt forskellige, da der er områder med hhv. by, industri og landbrug. Behovet og mulighederne for beskyttelse er derfor komplekst.

Del: