I kortlægningen /3/ er der optegnet et geologisk profil af vandværkets opland (fra nordvest mod sydøst). På profilet er indvindingsboringen og de geologiske lag vist.

 Pilegården Geologi Og Magasin

Af boringsprofiler på Jupiterdatabasen tolkes dæklagstykkelsen over magasinet ved Pilegårdens Vandværk til at være ca. 37 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Pilegårdens Vandværk er det i kortlægningen /3/ vurderet, at ler udgør op til 20 meter. Det nederste sandlag ligger direkte ovenpå bryozokalken, men omfanget af sandlaget og et overliggende lerlag gør at det må vurderes, at det primære magasin ved vandværkets indvindingsboringer er spændt. Det primære magasin betegnes på den baggrund ikke som sårbart.

Pilegårdens Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /3/ er beskrevet som svagt reduceret  af god kvalitet. Det er anført i kortlægningen at NVOC-indholdet er tæt på grænseværdien for drikkevand i DGU nr. 200.711C. 

Efter kortlægningens afslutning er der foretaget jævnlige boringskontroller af begge boringer. For DGU nr. 200.711C  ses i seneste analyse et NVOC indhold på 4,8 mg/l (som er en overskridelse af kvalitetskravet), et chlorid-indhold på 70 mg/l, et sulfatindhold på 83 mg/l og ingen indhold af nitrat. Chlorid og sulfat er stigende.

Derudover er der i DGU nr. 200.711C konstateret et stigende indhold af nikkel, så der i seneste analyse er målt 13 µg/l. Der er fra 2020-2021 taget otte analyser for alachlor ESA, hvor syv af analyseresultaterne var over kvalitetskravet for drikkevand (mellem 0,16-0,2 µg/l).

Seneste analyse af DGU nr. 200.5041 viser et NVOC indhold på 3,5 mg/l, NVOC blev målt til 4 mg/l både i 2007 og 2013. Derudover ses der i seneste analyse et chlorid-indhold på 29 mg/l, et sulfat-indhold på 59 mg/l og ingen indhold af nitrat. Chlorid og sulfat er stigende.

Der er i begge boringer konstateret indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) under grænseværdien. 

Pilegårdens Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering) og der er ikke i forbindelse med kortlægningen /3/ lavet en beskrivelse af drikkevandets kvalitet.

Det ses i Jupiterdatabasen at drikkevandet fra Pilegårdens Vandværk har et højt NVOC indhold, i seneste analyse er det målt til 3,8 mg/l, men der har været en overskridelse i 2013. Derudover ses der ind imellem at være udfordringer med behandlingen af vandet ud fra overskridelser på jern, mangan og nitritindholdet i drikkevandet.

Af miljøfremmede stoffer har der været fund af Toluen (0,048 µg/l) i 2004 uden at det er genfundet i en opfølgende prøve, og der er konstateret 0,011 µg/l 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i 2010 uden senere genfund. 

I fra 2018-2021 er der konstateret indhold af N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandet under drikkevandskvalitetskravet (mellem 0,02-0,31 µg/l). I tre ud af fire prøver i 2021 er der fundet indhold af alachlor ESA i drikkevandet over drikkevandskvalitetskravet (mellem 0,46-0,64 µg/l). I februar 2021 indeholdt drikkevandet 4 mg/l NVOC, mens det resten af 2021 har ligget lavere (2,9-3,6 mg/l), den seneste analyse i september 2021 var indholdet 3,1 mg/l. 

Del: