Pilegårdens Vandværk er beliggende Lindbjergvej 87, 2750 Ballerup. Vandværket indvinder fra to boringer:

  • DGU nr. 200.711C
  • DGU nr. 200.5041

DGU nr. 200.5041 er etableret i 2003, men er ikke beskrevet i kortlægningen /3/. Boringerne ligger langs vejen Gl. Østerhøjvej ca. 500 meter nord for vandværket. Pilegårdens Vandværk er en del af forsyningsselskabet NOVAFOS.

Indvindingsboringerne er tilknyttet et anlæg med tilladelse til at indvinde 250.000 m3/år for perioden 30. november 2016 - 1. november 2046.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Pilegården Vandværks boringer fremgår af de følgende afsnit.

 Beskrivelse af indsatser

Indsats

Bemærkning

Aktør/udførelse

Eventuelt angivelse af tidsfrist

Beregning af nyt IO

Undersøge behov for  genberegning af Indsatsområde (IO).

Kommune

2020

Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen

Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Efterfølgende vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne.

Kommunen

En gang årligt

Ekstra overvågning for relevante parametre i drikkevandskontrolprogrammet.

Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden.

Kommune

Løbende

Pumpestrategi, jævn oppumpning

Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl

Vandforsyning

Løbende

Pejling af boring, hvert år i oktober

Kontrol med grundvandsspejl

Vandforsyning

En gang årligt

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening.  

Kommune

Løbende

Regional pesticidoplysnings- kampagne rettet mod haveejere.

Novafos arbejder på at lancere en kampagne mod brug af pesticider i 2020.

Vandforsyning

 

2020

Gennemgang af afværgeanlæg

Vurdering af V1, V2 og afværgeanlæg. Eksisterende  afværge og/eller behov for nye indsatser. Vurdering af behov for overvågning/analyse af relevante stoffer.

Region

 

Risikovurdering af BNBO

Der skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider. 

Kommune

2020-22

Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO

Såfremt den vurderede risiko er uacceptabel, skal vandforsyningen forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandforsyning og lodsejere, er kommunerne indstillet på at pålægge dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 26a mod fuld erstatning til lodsejer. 

Vandforsyning, kommune

Efter risikovurdering

Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund

Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.

Kommune

Ved behov

Tabel 1. Indsatser for Pilegården Vandværk

Del: