Risikovurdering, som tager højde for de ovenfor beskrevne lokale punkt- og fladekilder, samt naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet indenfor BNBO, belyser om en aktivitet truer eller kan true med at forurene vandindvindingsanlægget. Generelt vurderes det, at håndtering og anvendelse af vandopløselige miljøfremmede stoffer, fx pesticider, indenfor BNBO udgør en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg, bl.a. fordi grundvandsspejlet omkring boringen sænkes i forbindelse med indvinding (sænkningstragt), og pesticider og miljøfremmede stoffer i øget grad føres ned til indvindingsfilteret. Risikovurderingen kan medføre restriktioner overfor ellers lovlige aktiviteter.
Opgørelse over arealer med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider:

Boring BNBO areal (ha) Heraf erhvervsmæssigt anvendt (ha)
DGU nr. 200.336B 3,9 0,31

 

 

 


FORSYNINGSSTRUKTUR OG KILDEPLADSENS VIGTIGHED

Smørumovre Vandværk forsyner landsbyen om omkringliggende ejendomme. Smørumovre Vandværk er velfungerende, og forventer en lang levetid. Vandværket har ikke nødforbindelse til andre vandværker, og de indvinder vand fra 1 boring.
Vandværket er vigtig for den decentrale vandforsyningsstruktur i området. Vandværket har ikke planer om at lukke eller på anden måde overgå til forsyning andetsteds fra.

NATURLIG BESKYTTELSE OG GRUNDVANDSKVALITET
Der er ikke konstateret pesticider, chlorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i boring 200.336B.
Det er i kortlægning vurderet at der er et lerdæklag over magasinet på 7 m og den samlede dæklagstykkelse er på knapt 23 m. Hele BNBO for Smørumovre Vandværk er udpeget som Indsatsområde (IO). Nitratindholdet blev målt til 0,52 mg/l i 1994, men nitrat er ikke påvist i senere analyser. Vandtypen er reduceret, og også resten af indvindingsoplandet ligger i IO.
Sulfatindholdet blev senest i 2019 målt til 120 mg/l, mens calciumindholdet samme år blev målt til 150 mg/l, hvilket indikerer en sænkning af grundvandsspejlet forårsaget af indvindingen, som medfører en transport af ilt og nitrat ned i den umættede zone i kalkmagasinet. Nikkelindholdet blev i 2019 målt til 0,22 μg/l, og kan indikere oxidering af pyrit.

GRUNDVANDSDANNELSE
Ca. 29 % af grundvandsdannelsen til det primære magasin foregår indenfor BNBO, og håndtering og brug af miljøfremmede stoffer indenfor BNBO kan derfor indebære en stor risiko for vandindvindingen.

AREALANVENDELSE OG POTENTIELLE FORURENINGSKILDER
Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde iht. Jordforureningsloven indenfor BNBO. Vest for BNBO ligger der en V2-kortlagt grund (lokalitets-nr. 171.00031), hvor der er konstateret tjære i jorden.
Der ligger én ikke-almen vandforsyningsboring samt 2 matrikler med olietanke inden for BNBO (registreret 2013). Disse matrikler med olietanke ligger hhv. 40 og 43 meter fra boring 200.336B. Begge matrikler har to olietanke på under 6000 l fyringsolie. Den ældste på begge matrikler er afblændet og opfyldt, mens den yngste er placeret over terræn.
Arealanvendelsen indenfor BNBO udgøres af bebyggelse, kirke og kirkegård, rekreative områder, landbrug i omdrift, vej/transport, §3 beskyttet natur og anden natur. Der må ikke anvendes pesticider på kirker og kirkegårde.
Nitratudvaskningen fra grundvandsdannende områder er på 28,5 mg/l i gennemsnit fra 2010-2017 og 44,0 mg/l i gennemsnit fra landbrugsarealer. Indenfor BNBO ligger spildevandsledninger og regnvandsledninger fra 1990.

OPSUMMERING PÅ PARAMETRE
Oversigt over vurdering af parametre, i henhold til ’Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning’. Nedenstående parametre er beskrevet i det ovenstående, og opsummeret i skemaet.

Parameter Vurdering
Erhvervsmæssige anvendelse af pesticider i BNBO Ja, på et areal på 0,31 ha. Øvrig arealanvendelse er primært parcelhuse og kirkegård.
Magasin - frit eller spændt (Spændt magasin er bedre beskyttet og mindre sårbart end frit) Spændt
Lerlagstykkelse Ca. 7 m dvs. ringe beskyttet og dermed sårbart
Grundvandsdannelse til det primære magasin i BNBO (Lille/mellem/stor) 29 % af indvindingsmængden dannes inden for BNBO. 88 mm/år, Mellem.
Vandtype C2 - Svagt reduceret med en sulfat koncentration på 130 mg/l og uden registreret indhold af nitrat.
Fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer Nej ingen fund
Forsyningsstruktur og vigtighed Boringen forsyner hele byen, og er vigtig for forsyningssikkerheden. Der er ikke nødforsyning. Boringen skal ikke sløjfes inden for en kort årrække. Grundvandsressourcen er vigtig for forsyningssikkerheden.
Vaskepladser Nej

 

KONKLUSION

BNBO for Smørumovre Vandværk ligger indenfor et område, med et lerdæklag på mellem 5 og 15 meter og området er udpeget med nogen til stor sårbarhed. Nitrat er ikke påvist i boring 200.336B siden 1994, og der er nitratudvaskning fra et mindre areal i omdrift i BNBO. Nitratudvaskning i indvindingsoplandet er moderat. På en V2-kortlagt grund vest for BNBO er der fundet tjære i jorden, men dette vurderes ikke at udgøre en forureningsrisiko, da tjære generelt binder sig til jorden. Håndtering og brug af miljøfremmede stoffer indenfor BNBO kan indebære en stor risiko for vandindvindingen. I øvrigt øger sænkningen af vandspejlet, som er forårsaget af indvindingen, grundvandets sårbarhed.

Det vurderes ikke at olietankene udgør en risiko. Da de etablerede spildevandledninger er af nyere dato, vurderes de ikke at udgøre nogen trussel for grundvandet i form af risiko for lækage.

Det vurderes på baggrund af ovenstående parametre at der indenfor BNBO er nogen sårbarhed, og at erhvervsmæssig håndtering og brug af pesticider indebærer en risiko, fordi der kan ske spild, og konsekvensen kan være lukning af kildepladsen. Det anbefales på den baggrund, at vandforsyningen kan forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere, om at ophøre med erhvervsmæssig brug og håndtering af pesticider i BNBO.

Smørumovre Vandværk er vigtig for den decentrale vandforsyning i Egedal Kommune. Vandværkets indvinding er vigtig i den nuværende og fremtidige forsyning af Smørumovre. Indvindingen er dog af en begrænset størrelse, som potentielt godt kan erstattes.

Del: