Måløv Vandværk indvinder fra Bryozokalken og det overliggende sandlag. Kortlægningen/3/ viser, at det primære grundvandsmagasin spændte forhold fordi der er et lerlag over sandmagasinet og kalken. Der er ikke i kortlægningen /3/ afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) omkring Måløv Vandværk.

NOVAFOS har i 2018 fået beregnet nye indvindings- og grundvandsdannende oplande for bl.a. Måløv Vandværk. Oplandene er efterfølgende blevet godkendt af Miljøstyrelsen, men der er ikke blevet fastlagt IO i ft. de nye oplande.

Arealerne omkring Måløv Vandværk er primært by/spredt bebyggelse. Indvindingsoplandet forsætter mod sydøst, hvor der ligeledes er spredt bebyggelse, rekreative arealer samt både ekstensiv og intensiv landbrug.

Arealanv Maalov Vv

 

Del: