Lautrup Vandværk er beliggende Klausdalsbrovej 629, 2750 Ballerup. Vandværket indvinder fra tre boringer:

  • DGU nr. 200.4186
  • DGU nr. 200.4689
  • DGU nr. 200.4690

Boringerne ligger i den nordøstlige del af Ballerup ved Sømosen tæt ved kommunegrænsen til Herlev. Derudover har vandværket en moniteringsboring tilknyttet DGU nr. 200.4565.

Lautrup Vandværk er en del af forsyningsselskabet NOVAFOS.

Indvindingsboringerne er tilknyttet et anlæg med tilladelse til at indvinde 600.000 m3/år for perioden 30. januar 2016 - 30. januar 2046.

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

 

De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Lautrup Vandværks boringer fremgår af de følgende afsnit.

Beskrivelse af indsatser

Indsats

Bemærkning

Aktør/udførelse

Eventuelt angivelse af tidsfrist

Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen

Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Efterfølgende vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne.

Kommune

En gang årligt

Pumpestrategi, jævn oppumpning

Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl

Vandforsyning

løbende

Pejling af boring, hvert år i oktober

Kontrol med grundvandsspejl

Vandforsyning

En gang årligt

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening. 

Kommune

Løbende

Regional kampagne
om brug af pesticider i private haver

Novafos arbejder på at lancere en kampagne mod brug af pesticider i 2020.

Vandforsyning

 

2020

Ekstra overvågning for relevante parametre i drikkevandskontrolprogrammet.

Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden. 

Vandforsyning

Løbende

Risikovurdering af BNBO

Der skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider. Der er ikke landbrugsaktivitet i BNBO, men der kan være anden erhvervsmæssig anvendelse.

Kommune

2020-22

Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund

Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette.

Kommune

Ved behov

Tabel 1. Indsatser for Lautrup Vandværk

Del: