Tilsyn på virksomhederne er en mulighed for at opdage og påpege potentielle forureningskilder, og derved forhindre forurening af grundvandet. Især anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af kemikalier og olieprodukter på virksomheder, kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Virksomhedernes miljøforhold reguleres individuelt efter bestemmelserne i miljøloven og tilsynene udføres med baggrund i principperne om det differentierede miljøtilsyn.

Alt efter virksomhedens art og beliggenhed kan der stilles der krav om afstande til omgivelserne, og der fastsættes grænser for støj samt for udledning af stoffer med spildevandet og til luften. Hertil kommer krav til virksomhedernes sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald, herunder farligt affald samt sikring mod jord- og grundvandsforurening.

Virksomheder

Kommunerne fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder, i henhold til reglerne. Under beskrivelserne af vandforsyninger fremgår hvilke tilsynspligtige virksomheder der er på nuværende tidspunkt.
Kommunerne har ved tilsyn allerede stor fokus på hvordan pesticider og kemikalier opbevares og håndteres så der ikke sker forurening. Derudover vurderer kommunerne på tilsynene om der skal indskærpes eller stilles yderligere krav i forhold til at undgå risiko for forurening.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Der føres tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold indsatsplanområdet i henhold til reglerne. Ved tilsyn med husdyrhold er der fokus på gylletanke og møddinger, samt muligheden for bortskaffelsen af gylle/mødding. Gylletanke, ajlebeholder og møddingspladser kan give anledning til grundvandsforurening ved udsivning gennem revner og utætheder. Den største risiko vil være i forbindelse med uheld og større udslip af gylle, f.eks. defekte spjæld/pumper.

Del: