Indvindingsoplandet er endvidere defineret af de strømlinjer, som markerer grænsen mellem vand, der indfanges af indvindingsboringen, og vand der ikke indfanges.
Det grundvandsdannende opland til en boring omfatter hele det areal på jordoverfladen, hvor nedbør infiltrerer, og tilgår grundvandsmagasinet, hvor det pumpes op i den pågældende boring. I det grundvandsdannende opland har vandpartiklerne forskellig transporttid til boringen. Ud fra transporttiden kan man differentiere det grundvandsdannende opland efter transporttid til boringen.

Gvdogivo Optegnet

Figur: De optegnede 200-års grundvandsdannende- og indvindings oplande /2/.

I grundvandskortlægningen til denne indsatsplan er det de 200-års indvindingsoplande og 200-års grundvandsdannede oplande der er optegnet og som kan ses i det digitale kort, samt på kortet ovenfor.
Afgrænsningen af indvindingsoplandene viser overlap mellem flere af indvindingsoplandene, især i den østlige del af området. Det betyder at de pågældende vandværker konkurrerer om grundvandet og at oplandene påvirkes af indvinding på naboværkerne. Der er ikke udført ny kortlægning for de vandværker i Ballerup Kommune der ligger indenfor Søndersø Kortlægningen, men oplandene for Pilegården, Måløv og Måløvhøj Vandværker er blevet beregnet efterfølgende /1/.

Oplande kan ses på det digitale kort her.

Grundvandsbeskyttelsen kan målrettes inden for det grundvandsdannende opland, ved at benytte viden om transporttiderne. På kortet herunder ses transporttider i år for partikler til de grundvandsdannende oplande. Med grønne prikker er vist indvindingsboringer, der beregnes oplande for, mens sorte prikker viser øvrige indvindingsboringer (ikke-almene) /5/. Transporttiden er det antal år en vandpartikel er undervejs fra terræn til den når boringen.

Ved gennemførelse af grundvandsbeskyttelse kan kommune og vandforsyninger vælge at indsatsen målrettes mod de 50-års grundvandsdannende oplande. Der kan også udføres grundvandsbeskyttelse i hele det 200-års opland, men ønskes der en prioritering inden for oplandene, er beskyttelsen i de nære oplande vigtigere end i de områder længere væk fra boringerne.

Gvdoplande Transporttid

Figur: Transporttid i år for partikler til de grundvandsdannende oplande. Med grønne prikker er vist indvindingsboringer, der beregnes oplande for, mens sorte prikker viser øvrige indvindingsboringer (ikke-almene) /5/.

Del: