Risikovurdering, som tager højde for de ovenfor beskrevne lokale punkt- og fladekilder, samt naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet indenfor BNBO, belyser om en aktivitet truer eller kan true med at forurene vandindvindingsanlægget. Generelt vurderes det, at håndtering og anvendelse af vandopløselige miljøfremmede stoffer, fx pesticider, indenfor BNBO udgør en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg, bl.a. fordi grundvandsspejlet omkring boringen sænkes i forbindelse med indvinding (sænkningstragt), og pesticider og miljøfremmede stoffer i øget grad føres ned til indvindingsfilteret. Risikovurderingen kan medføre restriktioner overfor ellers lovlige aktiviteter.
Opgørelse over arealer med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider:

Boringer, DGU nr. BNBO areal (ha) Heraf erhvervsmæssigt anvendt (ha)
200.3616 7,19 6,79

 

 

Forsyningsstruktur og kildepladsens vigtighed
Hove Vandværk ligger nær Hove Kildeplads, og den fremtidige indvinding på kildepladsen, kan have stor betydning for vandværkets indvindings- og grundvandsdannende opland. Når kildepladsens indvinding kendes skal det vurderes, om der skal beregnes nye oplande for Hove Vandværk.

Vandværkets boring ligger desuden placeret i traceet for den kommende Frederikssundsmotorvej. Det er uvist hvad der skal ske med indvindingen ved anlæggelse af motorvejen, samt hvor en mulig ny indvindingsboring kan placeres. Der for vurderes det ikke, at der kan igangsættes indsats i BNBO på nuværende tidspunkt.

Naturlig beskyttelse og grundvandskvalitet
I år 2003 blev der påvist et indhold af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) på 0,015 μg/l i vandværkets boring, men i boringskontroller efter ombygningen af boringen er BAM ikke genfundet. Risikoen for stigende nitratindhold i det oppumpede vand er relativ stor, da det må antages at nitratfronten bevæger sig relativt hurtigt nedad grundet kvælstofbelastningen i BNBO, jf. statens kortlægning. Den seneste måling af nitrat, som er fra 2016, viste et nitratindhold på 3,7 mg/l. I år 2000 var værdien på 55 mg/l. Det betyder at nitratindholdet har været over kvalitetskravet for drikkevand på 50 mg/l. Faldet i nitratkoncentrationen fra 55 mg/l til 3,7 mg/l, skyldes at vandværket har etableret en pumpe øverst i boringen til fjernelse af det øverste nitratholdige vand i magasinet. Vandværket har i 2018-2019 droslet meget ned på afværgepumpningen, og ud fra udviklingen i nitratindhold, tegner der sig et billede af at æfværge ikke er nødvendig længere.

Vandtypen i boring 200.3616 er stærkt oxideret.

Tykkelsen af lerdæklaget i den mættede zone er nul, og lerdæklaget yder dermed dårlig beskyttelse mod nitrat. BNBO ligger inden for ION (indsatsområde mht. nitrat), og inden for NFI (nitratfølsomt indvindingsområde).

Vandværket indvinder fra en enkelt boring. Ifølge vandforsyningsplanen for Egedal Kommune skal vandværket etablere nødforsyning og undersøge muligheden for at etablere ny kildeplads. Vandkvaliteten er acceptabel.

Grundvandsdannelse
Den beregnede grundvandsdannelse til indvindingsmagasinet inden for BNBO er større end indvindingsmængden.

Arealanvendelse og potentielle forureningskilder
Der er ikke lokaliseret nogen V1- og V2-kortlagte grunde iht. Jordforureningsloven indenfor BNBO.

Derudover er der ingen øvrige punkt- og fladekilder registreret indenfor BNBO. Arealanvendelsen indenfor BNBO består hovedsageligt af landbrug i omdrift og landbrug med permanent græs. Derudover udgør natur, vej/transport og §3 beskyttet natur mindre dele af BNBO.

Nitratudvaskningen er høj i indvindingsoplandet, 54,0 mg/l for området i gennemsnit, og 56,8 mg/l fra landbrugsarealerne i gennemsnit.

Konklusion
Lerdæklaget over grundvandsmagasinet yder dårlig beskyttelse. BNBO's beliggenhed er meget afhængig af indvindingen fra Hove Kildeplads, samt af den uafklarede situation omkring flytning af boringen pga. Frederikssundmotorvejen. I forbindelse med en eventuel udmøntning af Hove Vandværk BNBO, vil det være nødvendigt at genberegne BNBO ud fra den aktuelle placering, samt fremtidig oppumpning på Hove kildeplads.

Der er i et enkelt tilfælde i 2003 konstateret indhold af pesticider i boring DGU nr. 200.3616, som potentielt kan stamme fra landbrug i omdrift. Der er ikke siden da fundet pesticider i vandet fra boringen.

Ved indvinding kan vand trækkes ned til indvindingsfilteret de steder, hvor der er nedadrettet gradient, hvor f.eks. lerdækket er tyndt, eller hvor der er sprækker eller sandvinduer ned til indvindingsmagasinet.

Staten har vurderet stor sårbarhed i BNBO og det vurderes, at håndtering og brug af pesticider, samt at anvendelse af nitrat på landbrugsjord indebærer en risiko.

Egedal Kommune skal vurdere behovet for beskyttelse i BNBO, når boringens fremtid kendes.

Del: