I forbindelse med kortlægningen er der indhentet oplysninger om kortlagte forurenede ejendomme. Af kortlægningen fremgår det, at der ingen forurenede lokaliteter er i den del af indvindingsoplandet til Hove Kildeplads, der ligger i indsatsplanområdet.

Uden for indsatsplanområdet er der særligt tre V2 kortlagte lokaliteter, som kan få betydning for vandkvaliteten på kildepladsen. Det er lokalitet 265-20330 og 255-00006 i Roskilde Kommune samt lokalitet 171-00001 i Egedal Kommune. Forureningerne var årsag til at kildepladsen lukkede i 2000.

Hoveklp Kortv1v2

Figur fra kortlægningen: Hove Kildeplads’ indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenende lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Der er ikke et kontrolprogram for Hove Kildeplads fra HOFOR, fordi kildepladsen pt. ikke er i drift. Vandet der indvindes på kildepladsen skal behandles på Værket ved Islevbro, der er beliggende i Rødovre Kommune.
Der er etableret en afværgeboring DGU nr. 200.834B tilknyttet Hove Kildeplads. Der er analyseret for chlorerede opløsningsmidler, sidste analyse der er indrapporteret i Jupiter for denne boringer er fra 2005.

På baggrund af indgået samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttelse i Nybølle grundvandsområde er der siden 2016 arbejdet på at identificere mulige forureningstrusler i området omkring bl.a. Hove Kildeplads.
I forbindelse med samarbejdet er der påvist indhold af DMS samt klorerede opløsningsmidler i moniteringsboring på den sydligste del af Hove Kildeplads. Fundene af klorerede opløsningsmidler formodes at stamme fra den forurenede lokalitet 255-00006, mens forureningskilden til DMS er mere diffus.

Modelleringsresultater fra samarbejdet indikerer, at forureningen med klorerede opløsningsmidler på den forurenede lokalitet 255-00006 ved fremtidig indvinding på Hove Kildeplads vil blive trukket i retning af indvindingsboringerne

Del: