I kortlægningen /2/ er der optegnet et geologisk profil af vandværkets opland (fra nordvest mod sydøst) og et af det der tidligere blev betegnet som vandværkets kildeplads (fra vest mod øst). På profilerne er indvindingsboringen og de geologiske lag vist.

Geologiskprofil Smorumovre

 

Kortlægningen /2/ beskriver at dæklagstykkelsen over magasinet ved Smørumovre Vandværk er 22,8 meter. I forbindelse med tolkningen af de strømningssystemer, der er i jorden ved Smørumovre Vandværk er det i kortlægningen vurderet, at ler udgør 7 meter. Det nederste sandlag ligger direkte ovenpå bryozokalken og det må vurderes, at der er hydraulisk kontakt mellem de to magasiner. Det primære magasin betegnes på baggrund af ovenstående som sårbart.

Smørumovre Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /2/ er beskrevet som svagt reduceret med en sulfat koncentration på 130 mg/l og uden registreret indhold af nitrat. Den seneste boringskontrol på Smørumovre Vandværks indvindingsboring blev foretaget i 2019 uden fund af miljøfremmede stoffer.

Smørumovre Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering) og der er ikke i forbindelse med kortlægningen konstateret kvalitetsproblemer med drikkevandet fra Smørumovre Vandværk. Efter kortlægningens afslutning har der været to overskridelser (én i 2014 og én i 2016) på Farvetallet, men overskridelserne er ikke genfundet i opfølgende analyser. Derudover har der ikke været overskridelser som kan forklare de forhøjede Farvetal. Der er ikke konstateret pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet fra Smørumovre Vandværk.

Del: