I kortlægningen /3/ er der optegnet et geologisk profil af vandværkets opland (fra nordvest mod sydøst). På profilet er indvindingsboringen og de geologiske lag vist.

Beskrivelse Af Geologi Og Magasin (4) 

Af boringsprofilet i Jupiterdatabasen tolkes dæklagstykkelsen over magasinet ved Måløvhøj Vandværk til at være ca. 36 meter. I boreprofilet på Jupiter ses der ca. otte meter mere leret sand, men et beskyttende lerlag ses ikke at være til stede i boringen. Af kortlægningen fremgår det at der i resten af indvindingsoplandet er et beskyttende lerlag som er mellem 15 og 20 meter tykt.

Måløvhøj Vandværk indvinder grundvand, der i kortlægningen /3/ er beskrevet som svagt reduceret lige omkring indvindingsboringen, mens der i den sydlige del af indvindingsoplandet forekommer en reduceret grundvandstype. Efter kortlægningens afslutning er der foretaget flere boringskontroller og der ses i seneste analyse fra 2015 et chlorid-indhold på 68 mg/l, et sulfatindhold på 95 mg/l og ingen indhold af nitrat. I 2009 og 2015 er der fundet henholdsvis 0,041 og 0,06 µg/l 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i boringen, stoffet er ikke fundet i en analyse fra 2010, men der er ikke foretaget analyser efter 2015. Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer eller pesticider i boringen, sidste analyse for miljøfremmede stoffer blev foretaget i 2009 og sidste analyse for pesticider blev foretaget i 2015.

Måløvhøj Vandværk foretager almindelig simpel vandbehandling (med iltning og filtrering) af grundvandet, som i kortlægningen beskrives af god kvalitet. Der er ikke i forbindelse med kortlægningen /3/ lavet en beskrivelse af drikkevandets kvalitet. Det ses i Jupiterdatabasen at drikkevandet fra Måløvhøj Vandværk har udfordringer med de mikrobiologiske parametre, der er således fundet coliforme bakterier, kim37 og kim22 over kvalitetskriterierne i tre på hinanden følgende analyser i 2017, der har ikke været indberettet en ren opfølgende prøve efter den sidste overskredne analyse, derudover har der tidligere i 2013 og 2015 været enkeltstående analyser med overskridelser af det mikrobiologiske indhold. Af miljøfremmede stoffer har der været fund af Chloroform (0,05 µg/l) i 2005 uden at det er genfundet i en opfølgende prøve, og der er konstateret 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i drikkevandet siden 2007 i stigende mængde fra 0,018 µg/l til 0,055 µg/l i 2017 indholdet er dog fortsat under grænseværdien på 0,1 µg/l.

Del: